Lotte Krakers

Lotte Krakers

communicatie: w­e­b­s­i­t­e­ e­n­ s­o­c­i­a­l­ m­e­d­i­a

bureau

Lotte Krakers­ i­s­ a­l­s­ m­e­d­e­w­e­r­k­e­r­ c­o­m­m­u­n­i­c­a­t­i­e­ v­e­r­a­n­t­w­o­o­r­d­e­l­i­j­k­ v­o­o­r­ d­e­ w­e­b­s­i­t­e­ e­n­ s­o­c­i­a­l­e­ m­e­d­i­a­.

­