Subsidies

Literaire uitgaven

Nederlandse en Friese uitgevers kunnen bij het Nederlands Letterenfonds een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor de uitgave van moeilijk te exploiteren titels, die bestemd zijn voor een algemeen lezerspubliek en die de kwaliteit en diversiteit van het boekenaanbod vergroten.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  Doorlopend

In 2021 kan in principe het hele jaar door worden aangevraagd. Er wordt niet meer met deadlines gewerkt. Aanvragen worden beoordeeld door leden van de Raad van advies en/of door externe adviseurs.

Tijdelijke verhoging

Als gevolg van de corona epidemie en de noodzakelijke maatregelen om deze uitbraak in te dammen is de verkoop van Nederlandstalige literaire titels via de fysieke boekhandel substantieel teruggelopen. Dit heeft niet alleen zijn weerslag op de financiële positie van die Nederlandse boekhandels maar leidt ook voor uitgevers tot extra uitdagingen bij de financiering van risicodragende literaire uitgaven, zoals bijvoorbeeld essaybundels, biografieën en geïllustreerde jeugdliteratuur. Om die reden heeft het Nederlands Letterenfonds besloten om (vanaf 25 mei) in 2020 de positief gehonoreerde aanvragen binnen de regeling Literaire uitgaven en de regeling Geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur een subsidie van 100% op het begrotingstekort te verlenen in plaats van de gebruikelijke 70% of 50%. Deze maatregel is verlengd tot 1 juli 2021. De tijdelijke maatregel is erop gericht uitgevers in Nederland te stimuleren te blijven investeren in nieuwe boeken die bijdragen aan (de instandhouding van) een hoogwaardig en divers aanbod aan Nederlandse literatuur.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

Voor de uitgave van:

 • klassiek: belangrijk Nederlands- of Friestalig literair erfgoed;
 • hedendaags: goedgeschreven, oorspronkelijk literaire non-fictie van uitzonderlijk belang en buitengewone kwaliteit, verzamelde werken, literaire biografieën, literaire essaybundels, leesedities van verzamelde toneelteksten, Friestalige literatuur, graphic novels;
 • vertalingen: de eerste twee uitgaven bij een Nederlandse uitgeverij van een in Nederland wonende migrantenauteur met een niet-westerse achtergrond; vertalingen van canonieke literaire teksten uit een dode taal; bloemlezingen uit relatief onbekende literaturen, voorzien van een gedegen introductie.

Waarvoor niet

Voor de uitgave van:

 • Nederlandstalige hedendaagse romans, verhalenbundels, bloemlezingen, dichtbundels en non-fictie uitgaven die tot het standaard programma van de uitgeverij behoren;
 • her- of bijdrukken;
 • ongeëditeerde verzamelde werken, of verzamelde werken van een niet afgerond oeuvre;
 • proefschriften (of de handelseditie van een proefschrift) en andere wetenschappelijke teksten, of de vertaling daarvan;
 • vakspecialistische uitgaven.

Voorwaarden

Met uw aanvraag dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 1. Een aanvraagbrief met verzoek om subsidie, een korte beschrijving van de letterkundige waarde, de inhoud en de opzet/indeling van de publicatie (betrokken auteurs, samenstellers, editeurs en/of vertalers), de bijzonderheden, en de volledige titel, verschijningsdatum, oplage, omvang, verkoopprijs en wijze van verspreiding.
 2. Een kopie van het ondertekende auteurscontract, en indien van toepassing een kopie van het ondertekende vertaalcontract.
 3. Begroting volgens het calculatieformulier van het fonds en indien van toepassing, een toelichting op de calculatie.
 4. Een onderbouwd/gemotiveerd promotieplan.

Drie exemplaren van het manuscript of de eerste druk van de uitgave. Neemt u hierover contact op met Jan Kamp, j.kamp@letterenfonds.nl, Het aantal benodigde exemplaren kan per aanvraag verschillen, soms volstaat een pdf-bestand.

Niet in behandeling worden genomen:

 • Aanvragen voor publicaties die al verschenen zijn of binnen twee maanden na indiening van de aanvraag verschijnen,
 • Aanvragen die niet compleet zijn.

Ga naar aanvraagformulier

Downloads

Jan Kamp

Contact

Jan Kamp

Beleidsmedewerker

j.kamp@letterenfonds.nl

Alexandra Koch

Contact

Alexandra Koch

Beleidsmedewerker

a.koch@letterenfonds.nl