Subsidies

Literair grensverkeer Nederland-Vlaanderen

Met ingang van 2018 is het mogelijk subsidies aan te vragen voor projecten en initiatieven die de uitwisseling van kennis en expertise in het letterenveld tussen de verschillende delen van het Nederlandse taalgebied stimuleren. De subsidie bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro; de aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Literaire organisaties
  Projectkosten
  14 juni 2019

De regeling Literair grensverkeer wil het grensoverschrijdende potentieel van de Nederlandstalige literatuur vergroten door de professionele samenwerking tussen verschillende delen van het taalgebied te versterken. Het kan daarbij gaan om het bevorderen van de bekendheid van de Nederlandstalige literatuur (auteurs, illustratoren, vertalers, literaire activiteiten enz.) ofwel om het stimuleren van informatie- en expertise-uitwisseling tussen professionals in het letterenveld.

De projecten hebben dus minstens een landelijk bereik en een grensoverschrijdend karakter. Bovendien kenmerken de projecten zich door een doordacht en origineel concept, dat verschillende vormen kan aannemen (bv. manifestaties of activiteiten, websites, digitale platformen, publicatiereeksen, netwerkmomenten enz.). Ten slotte wordt de voorkeur gegeven aan nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden tussen verschillende organisaties.

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL); de regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. De financiering komt van de Nederlandse Taalunie. Het VFL staat in voor de administratieve verwerking van de aanvragen en voor de uitbetaling van de subsidie. De beoordeling van de aanvragen gebeurt door een gemengde Vlaams-Nederlandse adviescommissie.

Een subsidie voor een project literair grensverkeer bedraagt minimaal 5.000 euro en maximaal 12.500 euro.

Wie kan een subsidie aanvragen?

Organisaties die beschikken over rechtspersoonlijkheid (zowel commercieel als niet-commercieel) kunnen een subsidieaanvraag indienen. Aanvragen van verenigingen of natuurlijke personen zijn niet ontvankelijk. Het project moet plaatsvinden in België (meer specifiek in het Nederlandse taalgebied van België of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad), in Nederland, in Suriname of in het Caraïbisch gebied.
De aanvrager kiest zelf hoelang het project loopt. De looptijd moet echter wel vallen binnen de periode van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2020. De aanvrager moet minimaal 25% andere inkomsten genereren (entreegelden, sponsoring, inbreng van andere subsidiënten, enz.).

Waaraan wordt de aanvraag getoetst?

De adviescommissie beoordeelt de aanvraag onder andere op de grensoverschrijdende opzet en uitstraling, de kwaliteit en diversiteit van het programma, het publieksbereik en de realiteitszin van de begroting.

Hoe vraagt u aan?

U gebruikt het aanvraagformulier dat op de website van het Vlaams Fonds voor de Letteren staat; dit bestaat uit een inhoudelijk deel en een financieel deel (begroting). Aanvragen kunnen per e-mail of per post worden ingediend bij het VFL. De aanvraag dient voor of uiterlijk op vrijdag 14 juni 2019 te zijn ontvangen door het Vlaams Fonds. Indien u uw aanvraag digitaal indient, graag het ingevulde formulier en verdere bijlagen bundelen tot één pdf-document. Te laat ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Regeling, aanvraagformulier en meer informatie

Pieter Jan van der Veen

Contact

Pieter Jan van der Veen

Senior beleidsmedewerker

pj.vander.veen@letterenfonds.nl