Programma's

Fragmentvertalingen voor vertalers in het Nederlands

Tijdelijke steunmaatregel i.v.m. Covid-19

Door de uitbraak van Covid-19 is er voor veel vertalers minder werk. Daarnaast zijn de gebruikelijke acquisitiekanalen voor literaire uitgevers ingrijpend beperkt. Het Nederlands Letterenfonds biedt literair vertalers in het Nederlands de gelegenheid om een fragmentvertaling te maken van een buitenlands literair werk. Daarnaast brengen zij die vertaling onder de aandacht van uitgevers en/of redacties van literaire tijdschriften. Op deze manier worden literair vertalers ondersteund, en worden uitgevers geattendeerd op nieuwe titels.

Aan wie kan deze opdracht worden verleend?

Literair vertalers die uit een vreemde taal in het Nederlands of Fries vertalen en daarnaast voldoen aan een (of meer) van de volgende ingangseisen:

 • Vertalers die in de periode 1 januari 2017 tot 1 april 2021 een projectsubsidie hebben ontvangen in het kader van de regeling Projectsubsidies voor literaire vertalingen.
 • Vertalers met een afgeronde vertaalopleiding (de master Literair vertalen aan de Universiteit Utrecht, de Vertalersvakschool in Amsterdam, de master Vertalen aan de Universiteit van Amsterdam, de master Translation met de specialisatie literair vertalen aan Universiteit Leiden).
 • Vertalers met een afgerond begeleidingstraject van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ontwikkelingstraject, mentoraat) of die een korte cursus literair vertalen bij het ELV of de Vertalersvakschool hebben gevolgd.
 • Vertalers met één of meer gepubliceerde vertaling(en) in een literair tijdschrift of voor een literair festival of literaire organisatie met een meerjarige subsidie, toegekend tussen 1 januari 2017 en 1 april 2021.
  • Alle organisaties die in de periode 2017 - april 2021 een meerjarige subsidie hebben ontvangen van het Nederlands Letterenfonds en ook vertalers inzetten: Boekids, Brainwash, Crossing Border, El Hizjra, Explore the North, Literatuurhuis Utrecht, Noordwoord, Poetry International, Read My World, Rose Stories, Tilt, Watershed, Wintertuin, Writers Unlimited.
  • Literaire tijdschriften aan wie een meerjarige subsidie is toegekend voor 2021-2024 vindt u in het jaarverslag 2020 op p. 99. Voor eerder gesubsidieerde tijdschriften kunt u de betreffende jaarverslagen raadplegen: 2019 (p. 65), 2017 (p. 70).

Wat houdt de opdracht in?

Het budget voor deze opdracht betreft € 1.000. Daarvan is minstens € 500 bestemd voor de vertaling van een fragment (richtlijn: 1 hoofdstuk, +/- 5.000 woorden). Het bedrag dat overblijft kan vrij worden besteed binnen de kaders van deze opdracht. In uw voorstel voor de opdracht neemt u een beknopte begroting op waarin u de besteding van het budget toelicht. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een leesrapport te schrijven of een wat uitgebreider dossier samen te stellen met daarin ook één of twee vertaalde recensies. Daarnaast kunt u tijd begroten voor het overleggen met de uitgever(s) die u benadert. Beginnende vertalers schakelen wellicht liever een mentor in bij het maken van de fragmentvertaling, ook dat is mogelijk. Geef in dat geval bij uw begroting aan welke mentor(en) u gaat benaderen.

NB. Het bedrag van € 1.000 is exclusief btw. Vertalers die btw-plichtig zijn, kunnen ons na het verlenen van de opdracht een factuur toesturen met btw.

Wat voor titels komen in aanmerking?

Voor het maken van een fragmentvertaling kunt u kiezen uit verschillende genres: fictie, non-fictie, poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, toneel en beeldverhaal. Wel is van belang dat u een literaire tekst voorlegt. Op het aanvraagformulier gaat u (kort) in op de literaire kwaliteit van het boek waar uw fragment uit afkomstig is. Op grond van die motivering wordt de titel beoordeeld.

Wanneer kan ik een voorstel indienen?

Het is vanaf dinsdag 6 april mogelijk een voorstel in te dienen. Dat kan uiterlijk tot dinsdag 15 juni.

Hoe kan ik een voorstel indienen?

Uw voorstel dient u via onderstaand formulier digitaal in.

Hoe licht ik mijn tekstkeuze toe?

Beschrijf de gekozen tekst in maximaal 400 woorden. Ga daarbij kort in op de auteur en met name diens status in het land van herkomst of elders (bijvoorbeeld literaire prijzen of nominaties, of vertalingen in andere talen), op de literaire kwaliteit en de stijl van de tekst, en beschrijf kort waarom u denkt dat deze titel zou kunnen aanslaan in het Nederlandse taalgebied.

Hoe stel ik een begroting op?

De begroting is beknopt, hieronder een voorbeeld:

 • Vertalen fragment (5.000 woorden): € 500
 • Schrijven leesrapport: € 250
 • Benaderen uitgevers: € 250

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor na het indienen van mijn voorstel?

We verwachten de ingediende voorstellen snel te kunnen afhandelen. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, uiterlijk acht weken na ontvangst van een volledig voorstel. U ontvangt per mail bericht. Het bedrag wordt binnen twee weken na afhandeling van uw ingediende voorstel uitgekeerd. Indien u btw-plichtig bent, kunt u ons na ontvangst van de mail een factuur toesturen. In dat geval wordt het bedrag binnen twee weken na ontvangst van uw factuur uitgekeerd.

Betreft het uw tweede voorstel, dan is de procedure iets anders. We behandelen de tweede voorstellen in een later stadium, zodat we zeker weten dat iedere vertaler die een fragment wilde vertalen aan de beurt is geweest. U hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Wat gebeurt er als er niet voldoende budget is om alle aanvragen te honoreren?

Alle voorstellen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld totdat het budget van € 230.000 is besteed. Daarna worden de aanvragen afgewezen. Het is dus belangrijk dat u uw voorstel zo snel mogelijk indient.

Mag ik ook aanvragen als ik al een Van maker tot lezer-subsidie heb ontvangen?

Ja, u mag zowel voor de regeling Van maker tot lezer aanvragen als voor deze opdracht een voorstel indienen. Daarbij is uiteraard van belang dat de projecten die u voorlegt van elkaar verschillen.

Mag ik meerdere voorstellen indienen?

U kunt maximaal twee voorstellen indienen, bijvoorbeeld als u meerdere fragmenten zou willen vertalen of uit verschillende talen vertaalt. Bij het behandelen van de voorstellen krijgen degenen die voor het eerst een voorstel indienen voorrang. Tweede voorstellen van vertalers worden bij voldoende budget in een later stadium bekeken. Ook deze voorstellen worden dan op volgorde van binnenkomst behandeld.

Is er een deadline? Wanneer moet de fragmentvertaling af zijn?

U bepaalt zelf de precieze planning voor uw project. U dient de fragmentvertaling eind 2021 te hebben afgerond.

Hoe verantwoord ik het bestede budget?

We verwachten geen verslag na afloop. Wel publiceren we een lijst met toekenningen (inclusief titels van de boeken waar de fragmenten uit komen) op onze website. Met het oog op die lijst vragen we op het aanvraagformulier om uw website, uw LinkedIn-profiel of profiel in het Vertalersbestand van het ELV. Geïnteresseerde uitgevers kunnen zo na het bekijken van de lijst meteen contact met u opnemen via een van die platforms.

We vragen u ook om ons op de hoogte te houden als er een publicatie volgt uit de fragmentvertaling, hetzij in boekvorm, hetzij in een literair tijdschrift.

Als ik een uitgever vind voor mijn gekozen tekst, kan ik dan ook een projectsubsidie aanvragen voor de vertaling van het hele boek?

Ja, dat kan, mits u voldoet aan de voorwaarden. Die vindt u op de pagina over Projectsubsidies voor literaire vertalingen. Deze regeling kent een eigen inhoudelijke toetsing en een eigen adviseringstraject. Een gehonoreerd voorstel voor een opdracht betekent dus niet dat u automatisch ook een projectsubsidie kunt krijgen.

Met wie kan ik contact opnemen bij vragen?

Lisa Thunnissen (l.thunnissen@letterenfonds.nl)

Deze opdracht is onderdeel van een tweede steunpakket aan tijdelijke steun- en stimuleringsmaatregelen van het Letterenfonds in verband met de coronapandemie voor verschillende schakels in de keten in de eerste helft van 2021.

Lisa Thunnissen

Contact

Lisa Thunnissen

Beleidsmedewerker

l.thunnissen@letterenfonds.nl