nieuws

Gebruikersonderzoek 2009-2012

22 juli 2013

In de publicatie Gebruikersonderzoek 2009-2012 vindt u de resultaten van de enquête die januari 2013 aan de gebruikers van het Letterenfonds werd voorgelegd. Maar liefst 655 schrijvers, vertalers, uitgevers en adviseurs gaven hun mening over de communicatie, de verschillende subsidieregelingen en de activiteiten van het Fonds in de afgelopen beleidsperiode.

Het Letterenfonds laat eens in de vier jaar een zogenoemd gebruikersonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk bureau. In de enquête over de periode 2009-2012 werd gevraagd naar de mate van bekendheid met en tevredenheid over de communicatie, de verschillende subsidieregelingen en de activiteiten van het Fonds. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de respondenten belang hechten aan de regelingen en de activiteiten en, meer in het algemeen, hoe men de rol van het Fonds ziet binnen het (internationale) literair bedrijf.

Het Fonds is zeer verheugd met de hoge respons op de enquête: van de 1.303 schrijvers, vertalers, uitgevers en adviseurs die een uitnodiging voor het onderzoek ontvingen, heeft meer dan de helft (655 gebruikers) de vragenlijst ingevuld.

Aan de respondenten is steeds eerst gevraagd of men bekend was met bepaalde vormen van informatieverstrekking en de regelingen en activiteiten van het Fonds. Alleen als een respondent aangaf (enigszins) bekend te zijn met een onderdeel, werd gevraagd naar de waardering (op een schaal van 1 tot 5).

De waardering van de gebruikers over de communicatie, regelingen en activiteiten bleek niet afhankelijk van leeftijd of geslacht van de respondenten. In het algemeen zijn literair vertalers en adviseurs iets tevredener dan schrijvers en uitgevers. Bij individuele aanvragers (schrijvers en vertalers) ligt de waardering onder de groep ‘geen beurs’ duidelijk lager dan onder de groep ‘wel (eens) een beurs’. Bij de uitgeverijen is dit verschil niet zichtbaar.

De respondenten zijn in het algemeen positief over de communicatie, zowel over de website als de overige vormen van informatieverstrekking. De gemiddelde tevredenheid varieert hier van 3,5 (Facebook) tot 4,0 (tijdschrift Schreef). De geboden informatie wordt onder meer voldoende, actueel en helder genoemd. Over de dienstverlening (mondelinge en schriftelijke communicatie) van de individuele medewerkers is men in hoge mate tevreden (4,1); deze beoordeelt men als efficiënt, servicegericht en deskundig.

Over de uitvoering van de verschillende subsidieregelingen is men eveneens tevreden, zij het in iets mindere mate. Deze varieert van 3,3 tot 3,7. De uitvoering van de kernregelingen, de werkbeurzen, wordt gemiddeld het hoogst gewaardeerd (3,6 en 3,7); onder de aanvragers ligt de waardering nog iets hoger – deze is duidelijk gestegen ten opzichte van 2007 (2,97). De meerderheid van de respondenten geeft aan voldoende inzicht te hebben in de criteria en procedures. Het belang van de verschillende subsidieregelingen wordt door alle doelgroepen in (zeer) hoge mate onderschreven (3,9 tot 4,6).

De bekendheid met de verschillende activiteiten en programma’s die zijn gericht op de binnenlandse en/of de buitenlandse markt, varieert. Het gaat hierbij dan ook om een, qua frequentie en beoogd bereik zeer divers pakket. De uitvoering van de activiteiten wordt positief beoordeeld (3,3 tot 3,8). Opvallend is de brede waardering voor het nieuwe ‘zichtbaarheidsbeleid’. Waar dit al concreet vorm kreeg, bijvoorbeeld in de vorm van de Vertalersgeluktournee die najaar 2011 voor het eerst is georganiseerd, ligt de tevredenheid hoog (3,8). Het belang van deze programma’s wordt sterk onderschreven (4,2). Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de vertegenwoordiging op internationale boekenbeurzen (4,2) en de deskundigheidsbevordering van literair vertalers in en uit het Nederlands (4,4).

In zijn algemeenheid hechten respondenten een groot belang aan de regelingen en activiteiten van het Fonds, zowel in het binnen- als buitenland. Vrijwel alle respondenten (98%) achten subsidies van belang voor de beroepspraktijk van schrijvers, vertalers en de uitgeverij. Alle uitgevers en adviseurs (100%) onderschrijven deze stelling.

De noodzaak van een letterenfonds wordt boekenvakbreed onderschreven – van makers tot uitgevers. Ook door de respondenten die geen subsidie hebben ontvangen. De doelstellingen van het Letterenfonds worden door alle respondenten onderschreven: het Fonds dient een rol te spelen bij de creatie van literatuur en in de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland en, zo meent men, vervult die taken ook in belangrijke mate.

Bijzonder is de waardering onder alle doelgroepen van het zichtbaarheidsprogramma voor schrijvers resp. vertalers – een van de speerpunten uit het beleidsplan 2013-2016.

Download

Hanneke Marttin

Contact

Hanneke Marttin

Communicatieadviseur

h.marttin@letterenfonds.nl