vacatures

Gevraagde deskundigheid en meer informatie per adviescommissie

11 oktober 2021

Er is met ingang van 2022 in de vijf hieronder genoemde adviescommissies behoefte aan mensen met deskundigheid of ervaring op de volgende gebieden. In de regel nemen leden van de Raad van advies plaats in één van de adviescommissies van het Nederlands Letterenfonds, in overleg kunnen dat er eventueel (tijdelijk) meer zijn. Het fonds let scherp op het voorkomen van (de schijn van) belangenverstrengeling; als jij of de organisatie waarvoor je werkt subsidie aanvraagt, betekent dat dat je in het betreffende jaar (of: ronde) niet betrokken kunt zijn bij de advisering. Voor meer informatie over het werk in een specifieke adviescommissie kun je contact opnemen met de hieronder genoemde fondsmedewerkers:

beeld digitaal

Digitale literatuur

Voor de commissie Digitale literatuur zoekt het Letterenfonds een ervaringsdeskundige op het gebied van interaction design en digital storytelling.

Het Letterenfonds stimuleert met de regeling Digitale literatuur de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediaomgeving. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze zowel de kwaliteit als de haalbaarheid van de voorgelegde projecten kunnen beoordelen. Gezien het uiteenlopende karakter van de aanvragen werkt de regeling met een poule van leden waaruit twee keer per jaar een adviescommissie wordt samengesteld. Kennis van het boekenvak is niet vereist, affiniteit met lezen en kunst is heel welkom.

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met Suzanne Meeuwissen, mail s.meeuwissen@letterenfonds.nl of doorkiesnummer: 020 520 73 75

beeld digitaal

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen zoekt het Letterenfonds drie commissieleden: een deskundige voor literaire vertalingen uit het Engels, een deskundige met kennis van de Duitse literatuur en een deskundige op het gebied van de Franse literatuur (bij voorkeur met kennis van een andere Romaanse taal).

De commissieleden adviseren over aanvragen van literair vertalers voor een nog te vertalen boek waarvoor ze een modelcontract met een professionele uitgeverij hebben afgesloten. Zowel de literaire kwaliteit van de voorliggende buitenlandse boeken als die van eerdere vertalingen van de aanvrager(s) spelen hierbij een belangrijke rol. Van de commissieleden wordt ervaring of affiniteit met literair vertalen verwacht; brede kennis van de internationale literatuur is een pre. Geadviseerd wordt over (vertalingen van) fictie en non-fictie, poëzie en strips, en het betreft zowel hedendaagse als oudere literatuur.

Ieder jaar zijn er drie rondes waarin de aanvragen worden besproken. In totaal worden zo 200 à 250 aanvragen per jaar besproken.

Literair vertalers die zelf ook aanvragen indienen, kunnen niet meedraaien als adviescommissielid in een ronde waarin ook hun eigen aanvraag voorligt.

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met Petra Schoenmaker, mail: p.schoenmaker@letterenfonds.nl.

beeld digitaal

Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk

Bij de commissie Projectsubsidies voor publicaties voor schrijvers van literair werk (voorheen werkbeurzen schrijvers) is ruimte voor adviseurs met deskundigheid op het gebied van kinder- en jeugdliteratuur, van poëzie, van de Friese literatuur en van proza.

De commissieleden adviseren over de aanvragen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Ieder jaar zijn er drie rondes waarin in totaal circa 150 aanvragen worden besproken. Commissieleden nemen in de regel per jaar deel aan twee van de drie vergaderingen. Voorafgaand aan de vergadering lezen en beoordelen zij recente boeken van aanvragers; bij wijze van indicatie: per commissielid kunnen dat bijvoorbeeld tien boeken zijn.

Schrijvers die zelf ook aanvragen indienen, kunnen niet meedraaien als adviescommissielid in de ronde of het jaar waarin ook hun eigen aanvraag voorligt.

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met Raoul Markaban, mail: r.markaban@letterenfonds.nl of Jacques Huiskes, mail: j.huiskes@letterenfonds.nl.

beeld festival

Literaire evenementen en literatuur-educatieve activiteiten

Voor de commissie Literaire evenementen en literatuur-educatieve activiteiten zoekt het Letterenfonds twee deskundigen.

Voor literaire evenementen en literatuureducatie zijn er drie (logisch op elkaar aansluitende) subsidieregelingen: incidentele projectsubsidies, tweejarige subsidies en vierjarige subsidies. De laatste categorie is bedoeld voor organisaties en productiehuizen met een landelijk en internationaal belang.

De commissieleden adviseren over project- én meerjarige subsidieaanvragen voor evenementen en festivals waarbij literatuur een belangrijk onderdeel vormt en aanvragen voor literatuur-educatieve programma’s. Commissieleden zijn in staat zowel de artistieke kwaliteit van de manifestatie (programmering, podiumpresentatie, talentontwikkeling, deelnemende auteurs, interactie met andere disciplines, innovatief vermogen) als het cultureel ondernemerschap (op basis van begrotingen, marketingplannen, samenwerkingspartners) en het publieksbereik van de manifestatie (kwantitatief, maar vooral ook diversiteit in bereik) te beoordelen. Daarnaast beoordeelt de adviescommissie subsidie-aanvragen literatuur-educatieve activiteiten, zowel binnen- als buitenschools, voor alle typen onderwijs, op de bijdrage van deze activiteiten aan de actieve en passieve kennis van literatuur en leesbevordering in brede zin.

De adviescommissie bestaat uit een vaste kern met deskundigheid op het gebied van festivals en publieksactiviteiten op het terrein van de literatuur, programmering, ondernemerschap, en (online) marketing & publieksbereik en literatuur-educatie. Van de commissieleden wordt verwacht dat zij zowel de kwaliteit, de haalbaarheid van de voorgelegde projecten kunnen beoordelen en de bijdrage die de activiteiten leveren aan een zo breed, divers en regionaal gespreid publieksbereik.

Gezien het uiteenlopende karakter van de aanvragen en de huidige samenstelling van de commissie is het Letterenfonds op zoek naar twee adviseurs met een of meerdere van deze expertises:
- Kennis van de organisatie en financiering van projecten op dit terrein (beoordeling ondernemerschap, begrotingen);
- Kennis van doelgroepen en diversiteit in publieksbereik;
- Kennis van inzet van digitale media om publiek te bereiken en/of om innovatieve programma’s te realiseren;
- Kennis van programmering van literatuur, vooral ook performatief (spoken word, storytelling) of interdisciplinair (verbinding literatuur met andere kunstvormen) of op het vlak van talentontwikkeling.

Met oog op versterking van de regio (niet Randstad) is een adviseur met kennis van de positie van regionale organisaties een pre.

Mensen die werken voor een van de door het Letterenfonds ondersteunde organisaties of hun concullega’s in het veld, kunnen uiteraard niet betrokken zijn bij de advisering en besluitvorming over de aanvragen.

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met Pieter Jan van der Veen, mail: pj.vander.veen@letterenfonds.nl en direct tel: 020 520 73 38

logo Schwob

Schwob-subsidieregeling

Voor de commissie die adviseert over de Schwob-regeling zoekt het Letterenfonds een deskundige met ervaring bij een literaire uitgeverij en brede kennis van de internationale literatuur. Het commissielid adviseert over aanvragen van uitgevers voor de uitgave van vertaalde klassiekers uit de recente wereldliteratuur. Daarbij worden zowel boeken als begrotingen beoordeeld.

De Schwob commissie adviseert twee keer per jaar over de ingediende aanvragen. In de regel gaat het om 20 a 30 aanvragen per jaar.

Naast de Schwob-subsidieregeling organiseert Schwob ook i.s.m. boekhandels en uitgeverijen ieder jaar vier promotieacties. Subsidieregeling en de promotiecampagnes zijn niet direct aan elkaar gerelateerd.

Voor meer informatie kunt u eventueel contact opnemen met Jan Kamp, mail: j.kamp@letterenfonds.nl.