nieuws

Open oproep: UITGESTELD

Literatuur op het Scherm

12 maart 2020

Let op: de Open Oproep Literatuur op het scherm 2020 is tot nader order gesloten en de meet-up in april is afgelast.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds roepen schrijvers, dichters en ontwerpers op een projectvoorstel in te dienen voor het programma Literatuur op het Scherm 2020.

Literatuur op het Scherm is een programma waarin auteurs en interactieontwerpers, gamemakers of digitale mediamakers (hierna te noemen: ontwerpers), samen literaire producties ontwikkelen gericht op het digitale domein. Met Literatuur op het Scherm willen het Letterenfonds en het Stimuleringsfonds talentontwikkeling, samenwerking en kennisuitwisseling tussen verschillende disciplines versterken.

Open oproep

De oproep staat open voor alle vormen van Nederlandstalige literatuur (poëzie en proza, kinder- en jeugdliteratuur). Ook de keuze voor het platform, hard- en software is vrij, zolang het een digitaal platform betreft. Te denken valt aan webomgevingen, mobiel, gameplatforms, VR/AR of een ander nieuw medium.

Per project is een werkbudget van maximaal € 12.500 (incl. btw) beschikbaar voor de ontwikkeling van een werkend prototype. Daarnaast is er een extra budget van € 3.000 (incl. btw) per team voor de slotpresentatie. Er kunnen in deze open oproep vier projecten worden ondersteund. Bij elk voorstel wordt een sluitende begroting en planning met een looptijd van maximaal één jaar gevraagd.

De fondsen zijn geïnteresseerd in co-creaties, waarbij schrijver en ontwerper gelijkwaardige artistieke partners zijn en samen een nieuw werk tot stand brengen. Het is niet de bedoeling dat een van de partijen in dienst komt te staan van (het plan van) de ander. Artistiek onderzoek en experiment staan hierbij voorop.

Voorstellen kunnen worden ingediend vanuit een team of door individuele auteurs of ontwerpers. Wie zich als individu aanmeldt, wordt zo mogelijk gekoppeld.

logo

Indienen

Projectvoorstellen kunnen uitsluitend worden ingediend via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Indienen kan tot en met woensdag 6 mei 2020. Let op: Vraag op tijd uw inloggegevens voor de online aanvraagomgeving aan en raak vertrouwd met het aanvraagformulier. Het valideren van een nieuw gebruikersaccount kan tot maximaal één werkdag duren.

Voorwaarden

 • Auteurs die een aanvraag willen indienen moeten vanaf 2017 minstens één boek hebben gepubliceerd bij een erkende literaire uitgeverij (uitgaven in eigen beheer of self publishing vallen hier niet onder), of vanaf 2017 literair werk hebben gepubliceerd in een literair tijdschrift dat in de afgelopen drie jaar subsidie ontving binnen de tijdschriftenregeling van het Letterenfonds.
 • Ontwerpers moeten als zodanig ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Een voorstel bestaat uit:
- Volledig ingevuld aanvraagformulier
- Projectplan (max. 10 pagina’s A4, staand)
- Begroting
- Planning
- CV’s
- Portfolio
- Uittreksel KvK (voor ontwerpers), niet ouder dan één jaar

Beoordeling

De beoordeling van de voorstellen zal worden gedaan door leden van de vaste adviescommissie van het Letterenfonds (Digitale Literatuur) en het Stimuleringsfonds (Digitale Cultuur). Projecten worden beoordeeld op:

 • Literaire kwaliteit;
 • Ontwerp;
 • Technische opzet;
 • Originaliteit en meerwaarde van de cross-over.

Bij gelijkwaardige plannen hebben makers die niet eerder aan het Literatuur op het Scherm-programma deelnamen, voorrang.

De commissie kiest uit de inzendingen maximaal zes projecten. Deze zes teams worden gevraagd hun voorstel nader uit te werken, mede op basis van de feedback van de commissie. Hier staat een vergoeding van € 500 (incl. btw) per voorstel tegenover. Uiteindelijk kunnen maximaal vier teams aan het programma deelnemen. Wordt een voorstel vanuit een individuele auteur of ontwerper ingediend, dan zullen de fondsen zich inspannen om voorafgaand aan het traject een koppeling tot stand te brengen tussen auteurs en ontwerpers. Hierbij gaan de fondsen als volgt te werk:

 • Bij een ontwerper: op basis van het ingediende voorstel selecteert het Letterenfonds drie verschillende auteurs en legt de ontwerper van elke auteur één tekstfragment geanonimiseerd voor. De ontwerper kiest zijn of haar favoriet.
 • Bij een auteur: op basis van het ingediende voorstel selecteert het Stimuleringsfonds drie ontwerpers en toont de auteur werk van de ontwerpers, indien mogelijk, geanonimiseerd. De auteur kiest zijn of haar favoriet. De koppeling is niet noodzakelijkerwijs met een partij die ook heeft ingediend.

Presentatiemomenten

Gedurende het jaar vinden er twee tussentijdse bijeenkomsten plaats, waarin de geselecteerde teams de voortgang van de projecten aan elkaar en de fondsen presenteren. Aan het einde van het traject vindt een gezamenlijk presentatiemoment plaats met extern publiek.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Odiel van de Nobelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie: o.vandenobelen@stimuleringsfonds.nl of Suzanne Meeuwissen van het Letterenfonds: s.meeuwissen@letterenfonds.nl Update 17 maart 2020: De voorgenomen informatiemiddag ove Literatuur op het Scherm op vrijdagmiddag 10 april 2020 in de bibliotheek van het Letterenfonds, komt mogelijk te vervallen. De fondsen beraden zich op een alternatief voor deze meet up.

Deze open oproep vindt plaats in het kader van het flankerend beleid van de Deelregeling Digitale Cultuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de regeling Digitale Literatuur van het Letterenfonds.

Procedure

De beoordeling van een open oproep heeft de vorm van een tender: dit betekent dat binnen het beschikbare budget een aantal voorstellen wordt verkozen boven de andere. Alleen positief beoordeelde projecten kunnen worden ondersteund.

Uiterlijk één week na de sluitingsdatum ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Alle aanvragers worden geïnformeerd over de uitslag van de open oproep; dit gebeurt eveneens per e-mail. De fondsen zullen daarbij alleen communiceren over de geselecteerde voorstellen.

De behandeling en beoordeling van de ingediende voorstellen vinden plaats binnen de kaders van het Subsidiereglement van het Stimuleringsfonds. Een eventuele subsidie wordt verstrekt op basis van dit Subsidiereglement. Van belang is daarbij artikel 7, tweede lid, dat een bijzondere procedure mogelijk maakt voor open oproepen. Voor deze open oproep zijn de volgende artikelen uit dit reglement niet van toepassing:

 • artikel 5, lid 3 onder a
 • artikel 11, lid 2, onder a en c lid 3, onder a
 • artikel 13, onder b
 • artikelen 16 t/m 21
 • artikel 22, lid 3

Links:

Suzanne Meeuwissen

Contact

Suzanne Meeuwissen

Senior beleidsmedewerker

s.meeuwissen@letterenfonds.nl