vacatures

Open oproep

Nieuwe leden Raad van advies

3 oktober 2019

Per 2020 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies. De leden spelen een belangrijke rol bij de advisering over alle aanvragen. Per subsidieregeling wordt een commissie samengesteld. Binnen die commissie adviseren de leden gezamenlijk over de voorgelegde aanvragen voor nieuw werk of nieuwe projecten. Daarnaast geven de leden individueel schriftelijke beoordelingen over de (literaire) kwaliteit van recente boeken of projecten.

Vanaf 2020 is er behoefte aan nieuwe deskundigen binnen de commissies die adviseren over respectievelijk digitale projecten, literaire manifestaties en festivals, schrijversbiografieën, literaire vertalingen in het Nederlands, en oorspronkelijk Nederlandstalig of Fries werk.

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en één van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de wereld van het woord.

Diversiteit en kwaliteit zijn belangrijke trefwoorden in de missie van het Letterenfonds. We verwelkomen daarom graag sollicitaties van mensen die nu in de Raad van advies ondervertegenwoordigd zijn.

Raad van advies

De Raad van advies bestaat maximaal uit 50 personen. Uit de Raad worden de adviescommissies voor de verschillende subsidieregelingen samengesteld. De zittingstermijn is twee jaar en kan eenmaal worden verlengd. De leden van de Raad ontvangen een vergoeding volgens een vacatieregeling en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om reguliere (bezoldigde) functies.

illustratie vergadering

Met ingang van 2020 zoekt het Nederlands Letterenfonds nieuwe leden voor de Raad van advies, die met name zullen gaan functioneren binnen de commissies die adviseren over de volgende regelingen:

De vergaderfrequentie en de tijdsinvestering die de beoordelingen en voorbereiding vergen, variëren per adviescommissie.

Projectsubsidies voor publicaties (voor schrijvers van literair werk)

Voor de commissie Projectsubsidies voor publicaties (voorheen werkbeurzen schrijvers) wordt gezocht naar een deskundige op het gebied van de Friese literatuur, en iemand met dubbeldeskundigheid in de genres poëzie en proza.

De commissieleden adviseren over de projectvoorstellen van schrijvers (debutanten én schrijvers met een oeuvre) voor nieuw te creëren werk in alle literaire genres. Naast genoemde specifieke kennis is ook een brede kennis van de Nederlandstalige literatuur, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Biografieregeling

Voor de commissie die adviseert over de aanvragen voor nog te schrijven kunstenaarsbiografieën is behoefte aan een deskundige op het gebied van literaire non-fictie (met name de biografie) en Nederlandse en Vlaamse literatuurgeschiedenis. De commissie adviseert en vergadert één keer per jaar over alle voorliggende projectvoorstellen van biografen. Daarnaast zal de deskundige het bureau regelmatig adviseren over aanvragen in het kader van de regeling literaire uitgaven. Naast genoemde specifieke deskundigheid is ook een brede kennis van de Nederlandse en Vlaamse cultuurgeschiedenis, de ontwikkelingen in het literaire veld en de literaire infrastructuur gewenst.

Projectsubsidies voor literaire vertalingen

Voor de commissie Projectsubsidies voor literaire vertalingen zoekt het Letterenfonds twee nieuwe leden: iemand met grote kennis van de (hedendaagse) Engelse literatuur en een deskundige op het gebied van literaire vertalingen uit de Scandinavische talen.

De commissie adviseert over de aanvragen van literair vertalers in alle genres. Het gaat daarbij meestal om (vertalingen van) fictie of non-fictie, zowel moderne als historische literatuur. Bij de advisering speelt de literaire kwaliteit van zowel de voorliggende buitenlandse boeken als van eerdere vertalingen van de aanvrager(s), een belangrijke rol. Naast kennis van of ervaring met het literair vertalen in het Nederlands is een brede kennis van de internationale literatuur een pre.

Literaire manifestaties en activiteiten

Voor de commissie Literaire manifestaties en activiteiten zoekt het Letterenfonds twee deskundigen, waarvan één met aantoonbare kennis van of ervaring met literatuureducatie.

De commissieleden adviseren over incidentele én meerjarige subsidieaanvragen voor literaire manifestaties en festivals. Commissieleden zijn in staat zowel de artistieke kwaliteit van de manifestatie (programmering, podiumpresentatie, deelnemende auteurs, interactie met andere disciplines, innovatief vermogen) als het cultureel ondernemerschap (op basis van begrotingen, marketingplannen) en het publieksbereik van de manifestatie (zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht) te beoordelen.

Digitale literaire projecten

De commissie Digitale literatuur adviseert binnen de regeling Digitale literatuur over subsidieaanvragen (van rechtspersonen) die zijn gericht op de ontwikkeling van digitale literaire projecten.

De adviescommissie bestaat uit een vaste kern met deskundigheid op het gebied van interaction design, kunstmatige intelligentie, games, VR/AR/MR, nieuwe media(kunst), digitale cultuur, ondernemerschap, en (online) marketing & publieksbereik. Van de commissieleden wordt verwacht dat ze zowel de kwaliteit als de haalbaarheid van de voorgelegde projecten kunnen beoordelen.

Gezien het uiteenlopende karakter van de aanvragen is het Letterenfonds op zoek naar adviseurs met een of meerdere van deze expertises:
- Kennis van actuele stand van zaken met betrekking tot digitale cultuur;
- Kennis van multimediale projecten (apps, games, websites, combinaties van tekst en beeld, en de verbinding van literatuur en kunst met nieuwe technische mogelijkheden);
- Grote kennis van sites/digitale platforms: niet alleen technische deskundigheid, maar ook gevoel voor de werking (gebruiksvriendelijkheid, overdracht informatie, toegankelijkheid);
- Affiniteit met multimediale literatuur en kunst;
- Kennis van de financiering van projecten op dit terrein (beoordeling ondernemerschap);
- Kennis van doelgroepen en publieksbereik (wie zit waar op het internet, social media).

Algemeen profiel

Van de kandidaten wordt verwacht dat ze in een relatief kort tijdsbestek een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van literair werk en van de aanvragen kunnen geven en hun mening goed kunnen beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling). Ervaring met het adviseren over aanvragen is een pre, maar is niet noodzakelijk. Deskundigheid, visie, betrokkenheid en het vermogen tot onafhankelijke oordeelsvorming zijn essentieel. Voor alle commissies geldt dat de leden individuele beoordelingen schrijven over afgeronde projecten en gezamenlijk adviseren over alle voorliggende aanvragen.

Procedure

Een motivatiebrief met cv kunt u tot en met zondag 10 november 2019 per mail sturen aan post@letterenfonds.nl Vermeld in de onderwerpregel: sollicitatie Raad van advies. Uw bericht wordt vertrouwelijk behandeld. De ontvangst van uw motivatiebrief met cv wordt uiteraard (na bovengenoemde datum) per mail bevestigd.

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie die adviseert over de samenstelling van de Raad van advies. De selectie vindt primair plaats op basis van de schriftelijke aanmeldingen. De besluiten zijn begin december te verwachten.

Meer achtergrondinformatie op onze website

De huidige samenstelling van de Raad van advies vindt u op de pagina Over het fonds.
Meer informatie over de subsidieregelingen van het Letterenfonds vindt u op de pagina met Subsidies.
Onder Publicaties vindt u desgewenst aanvullende beleidsdocumenten, zoals bijvoorbeeld het Vertaalpleidooi, het Beleidsplan 2017-2020 of de jaarverslagen, waarin overzichten van eerdere toekenningen zijn opgenomen.

Letterenhuis