nieuws

Beleidsplan 2017-2020

11 februari 2016

Het Nederlands Letterenfonds diende op 1 februari zijn beleidsplan voor de periode 2017-2020 in bij het ministerie van OCW. De afgelopen cultuurperiode kenmerkte zich door ingrijpende veranderingen in de boekenmarkt die zich ook in het literaire segment lieten voelen. Ook in het beleid van het Nederlands Letterenfonds zijn, mede als gevolg van de bezuinigingen op kunst en cultuur, belangrijke wijzingen doorgevoerd. Nu de boekenmarkt een voorzichtig herstel laat zien, wil het Letterenfonds met de beleidsvoornemens voor de nieuwe cultuurperiode in de eerste plaats rust en stabiliteit bieden om innovatie een kans te geven.

In het Beleidsplan 2017-2020 worden dan ook geen grote wijzigingen in het subsidie-instrumentarium voorgesteld. Wel worden de mogelijkheden op specifieke onderdelen verruimd. De belangrijkste regelingen voor creatie en productie, waaronder de regelingen voor schrijvers en vertalers van nieuw Nederlandstalig literair werk, worden gecontinueerd.

De belangrijkste veranderingen die in het Beleidsplan 2017-2020 worden voorgesteld op een rij:

  • samen met het Fonds Podiumkunsten is een nieuwe regeling voor het schrijven van theaterteksten in voorbereiding, die meer tegemoetkomt aan de eisen van de theaterpraktijk;

  • vanaf 2017 is een nieuwe regeling meerjarige subsidies voor literaire festivals en literair-educatieve organisaties van kracht, waarin onder meer de subsidieperiode is verlengd van twee naar vier jaar.

  • in het belang van talentontwikkeling zijn ondersteuningsmogelijkheden voor literaire tijdschriften verruimd;

  • om innovatie te stimuleren vervult het fonds een makelaarsfunctie, waarbij de wereld van de literatuur wordt verbonden met die van de creatieve industrie;

  • het buitenlandse promotie- en manifestatiebeleid van het fonds richt zich de komende jaren in de eerste plaats op de grote, strategisch belangrijke taalgebieden: het Duitse, het Franse en het Engelse;

  • zichtbaarheidsprogramma’s en literaire manifestaties buitenland zullen in nog nauwere samenwerking met andere partijen worden georganiseerd en waar nodig uitbesteed;

  • (culturele) diversiteit zal een nog nadrukkelijker rol spelen in het beleid van het fonds, in lijn met de Code culturele diversiteit;

  • het fonds maakt formatie vrij ten behoeve van structurele dataverzameling en sectoranalyses.

Download: