Programma's

Bert Schierbeekfonds

Vertalers, Schrijvers

Het Bert Schierbeekfonds (BSF) is in 1998 door het Fonds voor de Letteren opgericht in aanwezigheid van Thea en Michiel Schierbeek, de echtgenote en de zoon van de in 1996 overleden dichter. Het BSF wordt beheerd als zelfstandig onderdeel van het Nederlands Letterenfonds.

Het BSF geeft bijzondere literaire projecten die door overheidssubsidies niet bediend kunnen worden een kans, maar is daarbij afhankelijk van anderen - particulieren, stichtingen en bedrijven - die ook zélf mooie literaire projecten een kans willen geven. Plannen, ideeën, worden ondersteund door het BSF tot op eigen kracht of met structurele overheidssubsidie verder kan worden gegaan.

Stichting

De Stichting heeft als doel het literaire klimaat in Nederland te bevorderen door bijdragen voor het maken van bijzondere letterkundige projecten te verstrekken aan letterkundigen, schrijvers en vertalers die het literaire klimaat in Nederland dienen. Ook kan de stichting bijdragen verstrekken aan organisaties die ten doel hebben het literaire klimaat in Nederland te bevorderen. Deze bijdragen kunnen slechts worden verstrekt voor concrete projecten en voor zover zij ten goede komen aan individuele letterkundigen, schrijvers en vertalers. De stichting verhuurt het Roland Holsthuis in Bergen. In 2016 verbleven daar 11 schrijvers en vertalers (in april werd het huis niet verhuurd vanwege schilderwerkzaamheden).

Sinds 2014 kent de stichting een raad-van-toezicht-model, waarbij de leden van de raad van toezicht van het Nederlands Letterenfonds ook leden van de raad van toezicht van de Stichting Steunfonds vormen. De bestuurder-directeur van het Nederlands Letterenfonds bekleedt die functie ook voor het Steunfonds. De leden van de raad van toezicht en de directeur ontvangen voor het bestuur en beheer van de Steunstichting geen aparte beloning of vergoeding.

Donatiemogelijkheden

Bent u geïnteresseerd in het BSF en wilt u meer weten over de verschillende donatiemogelijkheden aan dit bijzondere particuliere literaire fonds, neem dan contact op met Martine Bibo. De Stichting Bert Schierbeekfonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Particulieren en bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden* een giftenaftrek krijgen als zij giften doen aan het BSF. Het BSF kan op zijn beurt voor schenkingen en nalatenschappen belastingvrijstelling krijgen.

*Bezoek voor deze voorwaarden de site van de belastingdienst.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording wordt telkens binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar op deze website gepubliceerd. Het fiscale nummer van de Stichting is 813094239.

Roland Holsthuis

Sinds 2002 is het voor schrijvers, dichters en literair vertalers mogelijk het A. Roland Holsthuis in Bergen (NH) gedurende een kalendermaand te huren als werkplek. Meer informatie over deze mogelijkheid is te vinden op deze pagina:

Greetje Heemskerk

Contact

Greetje Heemskerk

Afdelingshoofd

g.heemskerk@letterenfonds.nl

Martine Bibo

Contact

Martine Bibo

Afdelingshoofd

m.bibo@letterenfonds.nl