Subsidies

Aankoop- en productiekostenbudget buitenlandse literatuur

Tijdelijke steunmaatregel voor uitgevers

Vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn de gebruikelijke acquisitie- en distributiekanalen voor literaire uitgevers ingrijpend beperkt. Deze tijdelijke regeling is erop gericht Nederlandse literaire uitgevers middels een aankoop- en productiekostenbudget te stimuleren een hoogwaardig en divers vertaald Nederlandstalig aanbod in stand te houden.

Voor wie   Voor wat   Deadlines
Uitgevers
  Productiekosten
  15 juni 2021

De subsidie is bedoeld voor de aankoop- of productiekosten van buitenlandse titels die zijn aangekocht na 1 januari 2021, zodat het aantal literaire vertalingen in het Nederlands op peil blijft en literaire vertalers aan het werk kunnen blijven.

Wie kan aanvragen?

Alle literaire uitgeverijen die in de periode tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2021 een literaire vertaling hebben gepubliceerd (of in voorbereiding hebben) voor de Nederlandse markt èn waarvoor de vertaler een projectsubsidie heeft ontvangen van het Nederlands Letterenfonds in het kader van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen.

Waarvoor kan ik als uitgever aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor een subsidie voor aankoop- en productiekosten van maximaal € 7.500. Het is ook mogelijk een lager budget aan te vragen van € 2.500 of € 5.000. Het bedrag wordt u als voorschot verleend.

Hoe werkt het?

U maakt zelf de inschatting of u voor één, twee of drie titels aanvraagt. Verwacht u aan het eind van het jaar drie van dergelijke titels in voorbereiding te hebben dan vraagt u de maximale subsidie van € 7.500 aan. Voor twee titels kunt u € 5.000 aanvragen en voor één titel €2.500.

Waaraan moet de titel voldoen?

De titel moet dit jaar zijn aangekocht en voor de titel dient een vertaler eind van dit jaar een projectsubsidie te hebben ontvangen in het kader van de Regeling projectsubsidies voor literaire publicaties. Er zijn dit jaar nog twee aanvraagrondes voor projectsubsidies voor vertalers.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

De verantwoording vindt plaats na half december 2021, nadat het Letterenfonds bekend heeft gemaakt welke vertalers in de derde ronde van de Regeling projectsubsidies voor literaire vertalingen een projectsubsidie zullen ontvangen. Voor elke buitenlandse titel aangekocht na 1 januari 2021 (n.b. ook rechtenvrije titels komen in aanmerking!) met een projectsubsidie voor de vertaler kunt u € 2.500 van het budget gebruiken. De verantwoording dient uiterlijk 1 april 2022 binnen te zijn.

Komt elke titel die aan bovengenoemde voorwaarden voldoet in aanmerking?

Nee, uitgaven waarvoor de aanvrager al eerder (productie)subsidie heeft ontvangen in het kader van de regeling Schwob of de regeling Literaire uitgaven zijn van subsidie uitgesloten.

Wanneer moeten de titels zijn gepubliceerd die worden aangekocht of geproduceerd met deze subsidie?

De titels dienen uiterlijk 1 april 2024 te zijn gepubliceerd (met vermelding dat deze mede tot stand zijn gekomen met een subsidie van het Nederlands Letterenfonds voorzien van het logo).

Wanneer kan ik aanvragen?

Het is vanaf dinsdag 6 april mogelijk een aanvraag te doen. Dat kan uiterlijk tot dinsdag 15 juni. Dien uw aanvraag snel in. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en kunnen na 15 juni niet meer in behandeling worden genomen.

Hoe lang duurt het voor ik iets hoor over mijn aanvraag?

We verwachten de aanvragen snel te kunnen afhandelen. Het bestuur beslist zo spoedig mogelijk, uiterlijk acht weken na ontvangst van een volledige aanvraag.

Wat gebeurt er als het budget ontoereikend blijkt om alle aanvragen te honoreren?

Het is belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient. Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld totdat het budget van € 270.000 is besteed. Daarna worden de aanvragen afgewezen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Uw aanvraag dient u via onderstaand aanvraagformulier digitaal in. Bij het aanvraagformulier vindt u ook een de-minimisverklaring.

Waarom moet de uitgever opgeven hoeveel staatssteun hij heeft ontvangen?

Het Letterenfonds moet nagaan of het voordeel dat uw onderneming door deze subsidie krijgt, past binnen de voorwaarden die de Europese staatssteunregels stellen. In de de-minimisverordening heeft de Europese Commissie verklaard dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen en daarom niet beschouwd worden als staatssteun. Deze drempel is gesteld op een bedrag van € 200.000,- over een periode van drie belastingjaren dat aan subsidie is verleend door een Nederlandse overheidsorganisatie.

De uitgever moet het bedrag aan staatssteun opgeven dat het totale bedrijf ontvangt. Daarbij moet worden bedacht dat een uitgever deel kan uitmaken van een groter geheel van bedrijven en dat dan de de-minimissteun moet worden opgegeven die dit grotere geheel aan bedrijven in totaal heeft ontvangen. Als bijvoorbeeld een onderneming de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders van een andere onderneming uitoefent, of het recht heeft om bestuursleden van een andere onderneming te benoemen en te ontslaan of het recht heeft een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen, dan vormen die ondernemingen één geheel.

Downloads & links

Aanvraagformulier

Deze tijdelijke regeling is onderdeel van een tweede steunpakket aan tijdelijke steun- en stimuleringsmaatregelen van het Letterenfonds in verband met de coronapandemie voor verschillende schakels in de keten in de eerste helft van 2021.

Neeke Scheers

Contact

Neeke Scheers

n.scheers@letterenfonds.nl