Subsidies

Gegevens aanvrager
Gegevens contactpersoon
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in of alleen de cijfers van de bankrekening (zonder leestekens, laat afkorting IBAN weg).
Gegevens aanvraag
* zonder bijdrage Letterenfonds.
Bijlagen
Een aanvraag bevat ieder geval de volgende bijlagen:
 1. Redactionele plannen voor de twee jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief de onderliggende literair-artistieke visie. Hier ook de onderscheidende waarde ten opzichte van het bestaande aanbod beschrijven.
 2. CV's van de redactieleden, waaruit de staat van dienst van de betrokkenen blijkt.
 3. Gemotiveerde toelichting op het respecteren van de auteursrechten (hoe zijn die geregeld en wat is de achterliggende gedachte) en de hoogte van de auteursvergoeding. Indien relevant, inclusief toelichting op de al dan niet gratis digitale toegang voor lezers.
 4. Overzicht van de auteurs die publiceerden in de nummers bedoeld onder punt 8, inclusief de aan hen betaalde honoraria ingeval het tijdschrift honoraria uitkeerde.
 5. Recente goedgekeurde en complete jaarrekening, niet ouder dan de jaarrekening van het voorlaatste jaar. Bijvoorbeeld: voor een subsidieaanvraag voor de periode 2017-2018 dient u de goedgekeurde (door bestuursleden ondertekende) jaarrekening van 2015 of 2016 bij te voegen.
 6. Recente kopie uittreksel Kamer van Koophandel, hooguit drie jaar geleden opgevraagd.
 7. Inzichtelijke begroting van de verwachte tweejaarlijkse baten en lasten van het tijdschrift, voorzien van een toelichting per begrotingspost. Bij de baten aangeven welke bedragen al zijn toegezegd door andere subsidiegevers of sponsors en indien relevant, in welk stadium van behandeling de aanvraag bij die partijen is. Daarnaast dienen de volgende twee aantallen t.a.v. betalende abonnees te worden opgegeven: a. aantal betalende abonnees dat het tijdschrift had in de 18 maanden (of 24 maanden, als dat gemakkelijker is) voorafgaand aan het jaar waarin subsidie wordt aangevraagd, en b. aantal betalende abonnees dat het tijdschrift op 1 januari had, in het jaar dat het subsidie aanvraagt.
Indien van toepassing:
 1. Alle laatst verschenen nummers uit een onafgebroken periode van 18 maanden, in tweevoud. Indien er sprake is van een digitale publicatie, toegang tot het digitale archief over die periode.
 2. Toegang tot het digitale domein voor commissie en fonds ('tijdelijk abonnee').
 3. Desgevraagd de verklaring(en) van de (co)financiers die zich aan de financiering aan het project verbinden.
Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail met het verzoek de bijlagen te mailen. Voor de aanleverinstructie, zie het kader hiernaast of hieronder.

Literaire tijdschriften

Literaire tijdschriften

Kwalitatief hoogwaardige literaire tijdschriften dragen bij aan talentontwikkeling en professionalisering van schrijvers, vertalers en redacteuren. Het Letterenfonds investeert met de regeling in de makers van deze tijdschriften. Literaire en redactionele kwaliteit alsook diversiteit van het aanbod staat bij deze regeling voorop.

‘Het literaire tijdschrift is er voor de lezer die zich niets wil laten voorschrijven en die zelf wil ontdekken’ - Adriaan van Dis

Voorwaarden

 • Het tijdschrift beschikt over een professionele redactie die bestaat uit meerdere personen. De redactie zorgt voor de acquisitie en selectie van de kopij en redigeert en corrigeert alle te publiceren kopij.
 • Minstens de helft van de gepubliceerde bijdragen is literair van aard en de bijdragen zijn niet in hoofdzaak geschreven door de redactieleden zelf.
 • Ten minste één andere partij treedt op als co-financier, het Letterenfonds kan niet de enige investeerder zijn.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.