Subsidies

Gegevens aanvrager
Gegevens contactpersoon
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in (zonder leestekens als koppeltekens of punten, laat de afkorting IBAN weg).
Gegevens organisatie
Bijlagen
Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende bijlagen:
 1. Inhoudelijke plannen voor de twee jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief de onderliggende literair-artistieke visie en visie op de ontwikkeling van de activiteiten en de organisatie (verdere ontwikkeling bestaande formats, nieuwe plannen, visie op doelgroepbereik). Hier ook de onderscheidende waarde ten opzichte van het bestaande aanbod beschrijven, zowel regionaal als landelijk. Ontwikkeling plannen met betrekking tot (betrekken van) andere kunstdisciplines in de programmering, culturele diversiteit, talentontwikkeling (indien van toepassing). Bij literair-educatieve organisaties de bijdrage aan de leesbevordering en kennismaking met de literatuur (beschrijven doelgroepen/leeftijd/schooltype).
 2. Organisatorische plannen voor de komende twee jaar. Visie op ontwikkeling en professionalisering van de organisatie/programmaredactie in samenhang met de inhoudelijk-artistieke ambities. Visie op cultureel ondernemerschap (ontwikkeling inkomsten, publieksbereik, marketing en communicatie). Samenwerking met andere partijen (kunstdisciplines, maatschappelijke organisaties) en visie op de rol van de organisatie in de regio (als van toepassing).
 3. Inzichtelijke begroting van de verwachte tweejaarlijkse baten en lasten van de organisatie, voorzien van een korte toelichting per begrotingspost. Bij de baten aangeven welke bedragen al zijn toegezegd door andere subsidiegevers of sponsors en indien relevant, in welk stadium van behandeling de aanvraag bij die partijen is.
 4. Prestatiegegevens over 2016 en 2017: aantal manifestaties en duur daarvan, andere activiteiten, eigen producties op festivals derden, literair-educatieve activiteiten met specificatie van doelgroep (en binnen- en/of buitenschools). Aantal bezoekers manifestaties(s) met uitsplitsing naar betaald en onbetaald, bezoekers andere activiteiten, aantal deelnemers educatie-activiteiten uitgesplitst op leeftijd/doelgroep (en betaald/onbetaald). Toegangsprijzen, bijdrage deelnemers. Bij het gratis aanbieden van activiteiten hierop een toelichting.
 5. Recente goedgekeurde en complete jaarrekeningen + jaarverslag. Voor een subsidieaanvraag voor de periode 2019-2020 dient u de goedgekeurde (door bestuursleden ondertekende) jaarrekening van 2016 en 2017 bij te voegen.
 6. Recente kopie uittreksel Kamer van Koophandel, hooguit twee jaar geleden opgevraagd.
 7. CV’s van leden van de organisatie/programmaredactie, waaruit de staat van dienst van de betrokkenen blijkt.
Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail met het verzoek de bijlagen te mailen. Voor de aanleverinstructie, zie het kader hiernaast of hieronder.

Literaire projecten en manifestaties - tweejarig

Literaire manifestaties

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek.

Aanvragen

 • Het online aanvraagformulier en de bijlagen dienen uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
 • Aanleverinstructie bijlagen: Gebruik hiervoor het formulier Bijlagen en ondertekening (.doc), te downloaden op de pagina over deze subsidie. De bijlagen dienen in één PDF-bestand te worden aangeleverd, waarbij het PDF-bestand bij voorkeur geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, etc) bevat.
 • Uiterlijk één dag na de indiendatum dient een ondertekend exemplaar van het aanvraagformulier inclusief de bijbehorende bijlagen per post te worden verzonden naar het Nederlands Letterenfonds, Pieter Jan van der Veen, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam (datum poststempel is hierbij leidend). Persoonlijk inleveren kan ook, tot op de dag na de indiendatum (niet later) tussen 09.00 en 17.30 uur, adres Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
 • Jaarrekeningen, jaarverslagen, festivalbrochures en dergelijke kunnen in 2-voud worden aangeleverd.
 • Na ontvangst van de complete aanvraag per post en e-mail, stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.