Subsidies

Gegevens aanvrager
Gegevens contactpersoon
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in (zonder leestekens als koppeltekens of punten, laat de afkorting IBAN weg).
Gegevens organisatie
Bijlagen
Een aanvraag bevat in ieder geval de volgende bijlagen:
 1. Inhoudelijke plannen waarvoor subsidie wordt aangevraagd, inclusief de onderliggende (literair)-artistieke visie. Hier ook de onderscheidende waarde ten opzichte van het bestaande aanbod beschrijven. Indien van toepassing beschrijf de waarde van de activiteiten voor talentontwikkeling, de innovatieve waarde - betrekken andere kunstdisciplines, maatschappelijke sectoren. Bijdrage van de activiteiten aan culturele diversiteit (zowel in programmering als publieksbereik). Bij literair-educatieve activiteiten de bijdrage van de activiteiten aan leesbevordering en kennismaking met de literatuur.
 2. Organisatie: inzicht in samenstelling organisatie en programmaredactie en hoe deze aansluit op de inhoudelijke plannen.
 3. Cultureel ondernemerschap: hoe werft u eigen inkomsten, andere fondsen of sponsoren. Samenwerking met andere partijen.
 4. Financiën: Inzichtelijke begroting van de verwachte baten en lasten van de manifestatie of activiteiten waarvoor wordt aangevraagd, voorzien van een korte toelichting per begrotingspost. Bij de baten aangeven welke bedragen al zijn toegezegd door andere subsidiegevers of sponsors en indien relevant, in welk stadium van behandeling de aanvraag bij die partijen is.
 5. Prestatiegegevens: schatting aantal bezoekers van de manifestaties(s) met toelichting waarop deze gebaseerd is. Vermelden toegangsprijs en indien gratis toelichting op deze keuze. Toelichting op de doelgroepen waarop u zich richt (leeftijd, opleiding, culturele achtergrond) en hoe u deze bereikt (marketing & communicatie). Bij literair-educatieve manifestaties en activiteiten: het aantal deelnemers uitgesplitst naar leeftijd en schooltype, binnenschools en/of buitenschools, kosten deelname.
 6. Recente kopie uittreksel Kamer van Koophandel, hooguit drie jaar geleden opgevraagd.
 7. CV’s van leden van de leden van de organisatie/programmaredactie, waaruit de staat van dienst van de betrokkenen blijkt.
Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail met het verzoek de bijlagen te mailen. Voor de aanleverinstructie, zie het kader hiernaast of hieronder.

Literaire projecten en manifestaties

Literaire manifestaties

Literaire organisaties uit Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van literaire manifestaties en activiteiten die het Nederlandse literaire klimaat bevorderen en die gericht zijn op een breed en divers publiek.

Aanvragen

 • Het online aanvraagformulier en de bijlagen dienen uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
 • Aanleverinstructie bijlagen: Gebruik hiervoor het formulier Bijlagen en ondertekening (.doc), te downloaden op de pagina over deze subsidie. De bijlagen dienen in één PDF-bestand te worden aangeleverd, waarbij het PDF-bestand bij voorkeur geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, etc) bevat.
 • Uiterlijk één dag na de indiendatum dient een ondertekend exemplaar van het aanvraagformulier inclusief de bijbehorende bijlagen per post te worden verzonden naar het Nederlands Letterenfonds, Pieter Jan van der Veen, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam (datum poststempel is hierbij leidend). Persoonlijk inleveren kan ook, tot op de dag na de indiendatum (niet later) tussen 09.00 en 17.30 uur, adres Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
 • Jaarrekeningen, jaarverslagen, festivalbrochures en dergelijke kunnen in enkelvoud worden aangeleverd.
 • Na ontvangst van de complete aanvraag per post en e-mail, stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.