Subsidies

Gegevens aanvrager
Gegevens contactpersoon
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in.
Gegevens project
* zonder bijdrage Letterenfonds.
Bijlagen
Een aanvraag bevat ieder geval de volgende bijlagen:
 1. Projectplan: omschrijving van het project, toelichting op het literaire en redactionele concept van het project inclusief toekomstvisie en een overzicht van de aard, omvang en globale planning van de activiteiten);
 2. Toelichting op de vernieuwing of toegevoegde waarde ten opzichte van het bestaande aanbod;
 3. Strategie marketing, (geschat) publieksbereik en publieksparticipatie;
 4. Toelichting op samenwerkingsverbanden en partners;
 5. Toelichting op de rechten op de op het project en op het daaraan ten grondslag liggende materiaal en op de broncode rustende intellectuele eigendomsrechten en hoe de verhouding tussen de aanvrager en de rechthebbenden op deze rechten is geregeld;
 6. Kort cv waaruit de staat van dienst van de betrokkenen blijkt;
 7. Toelichting op de technologie en hoe die technologie wordt ingezet voor de inhoud;
 8. Begroting van de verwachte baten en lasten van het project, voorzien van een toelichting per begrotingspost. Bij de baten wordt aangeven welke bedragen al zijn toegezegd door andere subsidiegevers of sponsors en in welk stadium van behandeling de aanvraag bij die partijen is;
 9. Goedgekeurde jaarrekening van het voorafgaande jaar;
 10. Kopie uittreksel Kamer van Koophandel, recente versie.
Indien van toepassing:
 1. (Audiovisueel) documentatiemateriaal; visualisatieschets en/of onderzoeksmateriaal;
 2. Toegang tot het volledige digitale domein voor commissie en fonds ('tijdelijk abonnee');
 3. Een realistisch voorstel voor terugbetaling van de subsidie bij financiële winst;
 4. Uitdraai driemaandelijkse gebruikersstatistieken bij bestaande sites of van site waaruit het project voortkomt;
 5. Desgevraagd de verklaring(en) van de (co)financiers die zich aan de financiering aan het project verbinden.
Na verzending van het formulier ontvangt u een e-mail met het verzoek de bijlagen te mailen. Voor de aanleverinstructie, zie het kader hiernaast of hieronder.

Digitale literaire projecten

Digitaal project

Het Letterenfonds stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende literaire projecten in een multimediale omgeving. Het kan daarbij gaan om plannen voor nieuw literair werk, maar ook voor reflectie op de beroepspraktijk of oordeelsvorming over literatuur. Kwaliteit en inhoudelijke meerwaarde ten opzichte van de gedrukte media staan bij deze regeling voorop.

 • Het online aanvraagformulier en de bijlagen dienen uiterlijk om 23:59 uur op de indiendatum binnen te zijn.
 • Aanleverinstructie bijlagen: de bijlagen dienen in één PDF-bestand te worden aangeleverd, waarbij het PDF-bestand geen documentbeperkingen (afdrukken, kopiëren inhoud, ect) bevat.
 • Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen. Een aanvraag is niet compleet zonder de gevraagde bijlagen.
 • Uiterlijk één dag na de indiendatum dient een ondertekend exemplaar van het aanvraagformulier inclusief de bijbehorende bijlagen per post te worden verzonden naar het Nederlands Letterenfonds, Suzanne Meeuwissen, Postbus 16588, 1001 RB Amsterdam (datum poststempel is hierbij leidend). Persoonlijk inleveren kan alleen op de dag na de indiendatum (niet later) tussen 09.00 en 17.30 uur, adres Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam.
 • Na ontvangst van de complete aanvraag per post en e-mail, stuurt het Letterenfonds een bevestiging daarvan per e-mail.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.