Subsidies

Gegevens aanvrager
* Vul eerst uw achternaam in, gevolgd door een komma en uw voornaam
Financiële gegevens
* Vul een geldige IBAN in.
Gegevens aanvraag
Omschrijving
U wordt gevraagd een uitgebreide beschrijving van het project aan te leveren. U kunt deze mailen naar g.heemskerk@letterenfonds.nl en tevens in geprinte vorm in viervoud sturen naar:
Nederlands Letterenfonds
Postbus 16588
1001 RB Amsterdam.
Ook de begeleidende (tijdschrift)publicaties stuurt u in viervoud naar bovenstaand adres. De intentieverklaring of het contract van de uitgever kan in enkelvoud worden bijgevoegd.
In uw omschrijving dient u in te gaan op de volgende aspecten:
Inhoud project
- omschrijving van de gebiografeerde, belang van gebiografeerde voor de letterkunde en/of de cultuurgeschiedenis in Nederland en Vlaanderen en motivering van de keuze;
- omschrijving voorgenomen biografie: omvang, werkwijze, werkhypothesen (visie op het onderwerp), theoretische uitgangspunten;
- synopsis, (voorlopige) hoofdstukindeling: de inhoud, het bronnenmateriaal, het tijdschema, uw kennis en ervaring en een motivering van de noodzaak van subsidie.
Bronnenmateriaal
- welke bronnen worden gebruikt;
- toestemming rechthebbenden;
- toegang tot de archieven (wat zijn voor u de belangrijkste archieven?).
Tijdschema
- benodigde tijd voor research en schrijven;
- verwacht tijdstip van publicatie.
Motivering subsidie
- motivering noodzaak subsidie
- inzage andere inkomsten m.b.t. biografie, zoals vergoedingen en (te verwachten) subsidies of bijdragen van andere fondsen.
Kennis en ervaring
- een CV van de aanvrager, beschrijving van kennis van het onderwerp, ervaring met archiefonderzoek en schrijfervaring, vergezeld van representatieve (tijdschrift) publicaties over het onderwerp, referenties e.d.
U kunt hiervoor een voorbeelddocument (.docx) downloaden.

Biografie- regeling

Biografie

Het Nederlands Letterenfonds stimuleert het ontstaan van kunstenaarsbiografieën. De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf. Aan de schrijfperiode gaat over het algemeen een uitgebreid archief- en literatuuronderzoek vooraf. Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning.

Bij het Nederlands Letterenfonds kunnen aanvragen worden ingediend voor de totstandkoming van biografieën met als onderwerp één of meerdere hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen. Niet alleen het onderwerp van de biografie is van belang, de adviescommissie beoordeelt de aanvragen ook op onder meer essayistische ervaring, stilistische vaardigheid van de biograaf en de noodzaak tot financiering.

Meer informatie

Persoonsgegevens

Het Nederlands Letterenfonds verwerkt persoonsgegevens voor de behandeling van subsidieaanvragen; voor het organiseren van activiteiten in het kader van de stimulering van de kwaliteit en diversiteit van de Nederlandse- en Friestalige literatuur en voor de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland. Ook in het kader van beleidsonderzoek worden persoonsgegevens op deze terreinen verwerkt. Het Letterenfonds houdt zich daarbij aan de geldende privacyregels.